Provozní řád Ryby a rybičky

Pořadatel: Lenka Zemanová, Zahradní 3401, Milovice, 289 23, www.rybyarybicky.cz

I) ZAMĚŘENÍ AKCE

 1. Veřejné vystoupení slouží k setkání chovatelů a pěstitelů a ke směně, prodeji a vystavování exotických rostlin, ptáků, akvarijních a terarijních živočichů, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb a odborné literatury.

II) PRONÁJEM PRODEJNÍCH MÍST

 1. Každý, kdo nabízí k výměně či prodeji rostliny, živočichy, nebo zboží uvedené v bodě I-1 (dále jen prodejce), je povinen si pronajmout prodejní místo. Mimo tato místa jsou jakékoliv manipulace tohoto typu zakázány.
 2. Pronájem prodejního místa lze objednat prostřednictvím registrace na internetových stránkách https://rybyarybicky.cz/registrace-prodejce Řádně vyplněná a odeslaná registrace se považuje za nabídku k uzavření nájemní smlouvy za podmínek stanovených na internetových stránkách www.rybyarybicky.cz. Potvrzení registrace ze strany pořadatele se považuje za přijetí nabídky k uzavření nájemní smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neuplatní. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že bez potvrzené registrace ze strany pořadatele nedochází k uzavření nájemní smlouvy.
 3. Přenechá-li prodejce své prodejní místo jinému zájemci, je povinen informovat o tom pořadatele. V opačném případě nese veškerou odpovědnost v případě sankcí nebo způsobených škod. Zároveň tímto není dotčeno ustanovení bodu 6. tohoto odstavce.
 4. Přejímka rezervovaných míst probíhá od 6:00 do 7:30 hodin. Po této době rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout prodejce v případě nutných provozních či organizačních změn na jiné místo.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast prodejce na jednotlivé akci nebo prodejci zakázat účast trvale až do odvolání.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci bez nároku na vzniklé škody a újmy prodejci. Obzvláště jeli k tomu donucen nepředvídatelnými podmínkami (např. nařízení vlády, výjimečný stav, krizový stav, pohroma, nesplňující podmínky pro pořádání tohoto druhu akcí, atd.)

III) PODMÍNKY VÝMĚNY A PRODEJE

 1. Prodejce se zavazuje plnit veškeré platné právní předpisy a tento provozní řád v souvislosti s nabízením a prodejem zboží na akci. Pořadatel neodpovídá za prodej či jiné nabízení zboží ze strany jednotlivých prodejců, jakož i za povahu, charakter či původ prodávaného zboží. Prodejce se zavazuje po vyzvání pořadatele doložit původ a charakter prodávaného zboží.
 2. Výměna a prodej zvířat na akci smí probíhat výhradně za podmínek stanovených „Řádem ochrany zvířat“ (k dispozici na http://www.rybyarybicky.cz nebo u pořadatele).
 3. Prodej jedovatých plazů či jiných nebezpečných zvířat je možný výhradně na místě k tomu určenému. Prodejci prodávající takováto zvířata jsou povinni zachovávat veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví účastníků akce.
 4. Každý, kdo na akci prodá zvíře vyžadující zvláštní péči, upozorní kupujícího na povinnost toto zvíře registrovat u veterinární správy místně příslušné trvalému pobytu.
 5. Všichni účastníci burzy jsou zodpovědní za škodu na majetku, kterou svým chováním způsobí. Dojde-li k úniku jakéhokoliv živočicha, je majitel živočicha nebo ten, kdo únik zjistil, povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pořadatele. Účastník, který zavinil únik živočicha, je povinen uhradit veškeré náklady za jeho odchyt nebo deratizaci.
 6. Všichni účastníci burzy se zavazují dodržovat dobré mravy, vycházet s ostatními účastníky akce a dbát dobrého jména Ryby a rybiček.
 7. Všechna zvířata určená k prodeji musí být umístněná na stole v 8:00, kdy probíhá veterinární přejímka zvířat veterinárním dozorem.

IV) OBECNÉ PODMÍNKY, VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Na akci je možné propagovat jiné akce, webové stránky, mobilní aplikace nebo výstavy pouze po dohodě s pořadatelem.
 2. V prostorách konání akce je přísně zakázáno kouření mimo prostor k tomuto vyhrazené.
 3. Každý účastník akce je povinen řídit se pokyny pořadatelů.
 4. Prosíme, udržujte pořádek ve všech prostorách konání akce. Po skončení akce je povinnost každého účastníka své prodejní místo do stavu, v jakém jej převzal.
 5. Pořadatel neodpovídá za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.
 6. Provozní řád je pro všechny účastníky akce závazný.
 7. Účastníkem akce se rozumí všichni vystavovatelé, prodejci a návštěvníci.
 8. Zvířetem vyžadujícím zvláštní péči se rozumí zvířata vymezená vyhláškou č. 411/2008 Sb.
 9. Vystavovatelé jsou povinni používat elektrická zařízení s platnou revizí dle ČSN 33 1600 ED.2 (Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání).

Tento provozní řád je platný od 1.1.2023